GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Pro uchazeče o studium

Příjímací zkoušky 2020/21

Přijímací řízení pro školní rok 2020/21

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36, vyhlašuje v souladu s § 60 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku níže uvedených oborů středního vzdělání.

 

Kód oboru

Název oboru

Bude přijato max.

Délka studia

Forma studia

79-41-K/41

gymnázium

60 žáků

4 roky

denní

79-41-K/81

gymnázium

30 žáků

8 roků

denní


Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena na tyto dny:


Čtyřleté studium:

 • termín – 14. 4. 2020
 • termín – 15. 4. 2020

Osmileté studium:

 • termín – 16. 4. 2020
 • termín – 17. 4. 2020

Náhradní termín pro všechny obory vzdělávání je stanoven na tyto dny:

 • termín – 13. 5. 2020
 • termín – 14. 5. 2020

 

Přihlášky je třeba podat tak, aby nejpozději 2. března 2020 byly doručeny do kanceláře školy.

 • Do přihlášky, prosíme, uvádějte jméno a podpis toho zákonného zástupce, který bude následně se školou komunikovat (přebírat rozhodnutí – osobně i písemně, případně podávat odvolání). Škola nemůže vydávat dokumenty jiné osobě, než je uvedena v přihlášce.

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu nepožadujeme.

 

Tiskopis přihlášky formátu pdf lze stáhnout zde: Přihláška

Kritéria hodnocení PZK

Čtyřletý i osmiletý studijní obor

Povinné součásti přijímacího řízení jsou:

 • průměrný prospěch ze ZŠ,
 • jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Průměr prospěchu ze ZŠ se vyhodnocuje podle údajů na přihlášce ke studiu za poslední dva roky na základní škole (z 2. pol.  předposledního roku a 1. pol. posledního roku - z jejichž průměru se určují body do závěrečného pořadí).

Body za průměr prospěchu: 1,00 – 1, 20 = 25 bodů, 1,21 – 1,40 = 20 bodů, 1,41 – 1,60 = 15 bodů,
1,61 - 1,80 = 10 bodů, 1,81-2,00 = 5 bodů, 2,01 – a více = 0 bodů

Z celkového výsledku povinných součástí příjímacího řízení činí průměr ze ZŠ 20 %, jednotný test z ČjL 40 %, jednotný test z M 40 % (tzn. maximálně 25 bodů za prospěch, 50 bodů za jednotný test z ČjL, 50 bodů za jednotný test z M). Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 40 bodů.

Úspěšní účastníci individuálních znalostních okresních, krajských a celostátních soutěží vyhlašovaných MŠMT mohou získat body navíc podle následujících pravidel:

 • Okresní soutěže: za 1. místo 6 bodů, za 2. místo 4 body, za 3. místo 2 body
 • Krajské soutěže: za jakékoli umístění na 1. - 5. místě 6 bodů
 • Celostátní kolo: za jakékoli umístění na 1. - 5. místě 6 bodů

Tyto dodatečné body se přičítají k celkovému skóre za výsledky přijímacích testů a prospěch.

Dokladem o umístění v soutěži je originál diplomu, nebo výsledková listina potvrzená organizátorem soutěže. Uznávají se pouze doklady s rokem vydání 2018 nebo později.

Doklady musí být doručeny do kanceláře školy do 8. 4. 2020.

(diplomy budou po ověření pracovníky školy vráceny uchazeči)

 

Doplňková kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/21
(Pro případ rovnosti celkového skóre ve výsledném pořadí)

 1. Dosažené body z matematiky u přijímací zkoušky. Při jejich rovnosti b)
 2. Dosažené body z českého jazyka  u přijímací zkoušky. Při jejich rovnosti c)
 3. Větší počet bodů za soutěže.
 4. Lepší průměr známek z M na konci 8. a v pololetí 9. třídy, resp. na konci 4. a v pololetí 5. třídy
 5. Lepší průměr známek z Čj na konci 8. a v pololetí 9. třídy, resp. na konci 4. a v pololetí 5. třídy
 6. Lepší průměr známek z Ag na konci 8. a v pololetí 9. třídy, resp. na konci 4. a v pololetí 5. třídy
 7. Vyšší počet bodů z otevřených úloh z matematiky.
 8. Vyšší počet bodů z otevřených úloh z českého jazyka a literatury.
 9. Postupně vyšší počet bodů z 1., 2., 3. úlohy testu z matematiky.
 10. Postupně vyšší počet bodů z 1., 2., 3. úlohy z českého jazyka a literatury.