GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Pro naše studenty

Maturita

Model maturitní zkoušky pro rok 2018
Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

 

SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2 povinné zkoušky: 2 povinné zkoušky
     1. český jazyk a literatura
     2. cizí jazyk nebo matematika
 
max. 2 nepovinné zkoušky max. 2 nepovinné zkoušky
- z nabídky:
     cizí jazyk (anglický, německý, ruský, francouzský, španělský)
     matematika nebo matematika+
 


Společná část maturitní zkoušky
Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků platnými pro školní rok 2016/2017.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky:

  • anglický,
  • německý,
  • španělský,
  • francouzský,
  • ruský. 

Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku. 

POZOR!
Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu jako povinnou.
Maturitní kalendář bude vydán Cermatem.

Maturitní zkouška 2018 - jarní termín

Obecné informace
Přihlášky je třeba podat řediteli školy nejpozději do 1. prosince 2017.

SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2017 na tyto dny: 11. dubna 2017 (písemná práce z českého jazyka a literatury a cizích jazyků) a na pracovní dny v období od 2. května 2018 do 9. května 2018.

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST
Ředitel gymnázia stanovil obsah profilové části ve svém příkazu: Profilová část MZK pro školní rok 2017/18.
Maturitní témata jednotlivých předmětů.
Seznam nabízené četby pro maturitní zkoušku z českého jazyka.